Условия за ползване и политика за защита на лични данни

Общи условия за ползване на интернет страницата на „Кота Сервиз“

 • Кота Сервиз ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130185011, със седалище и адрес на управление: гр. София 1142, ул. „Данте“ №1А, тел.: +35929877703, e-mail: office@kotabg.net и Интернет страница: www.kotabg.net  и извършва посредническа дейност при сделки с недвижими имоти.
 • Като потребители на нашата Интернет страница Вие можете да я разглеждате без да попълвате регистрационни форми и да въвеждате лични данни.
 • Интернет страницата е публично достъпна и представлява каталог от оферти за продажба или наем на недвижими имоти и полезни статии. Посочените цени са офертни и са определени от собствениците на съответните имоти.
 • Кота Сервиз ООД има право да публикува на страницата си всякаква текстова, визуална и друга информация, свързана с предмета на дейност на дружеството. За удобство на потребителите публикуваме връзки към сайтове, които не се поддържат от нас, нямаме контрол върху тях и не носим отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове
 • Изображенията в Интернет страницата не могат да бъдат копирани, използвани и възпроизвеждани без нашето съгласие, освен ако се касае за незначителна по обем информация за лично ползване с нетърговска цел.
 • Всеки Потребител доброволно и безплатно има възможност да пусне своя обява или запитване, попълвайки формуляр „пусни обява“ или контактна форма за обратна връзка, като посочи минимално изискуеми данни – име, телефон, електронна поща. Ние обработваме тези данни единствено за обратна връзка, за запазване на кореспонденция относно направени запитвания, за събиране на информация относно притежавани от Вас недвижими имоти.
 • Потребителят не е задължен да предоставя посочените данни, но в този случай Кота Сервиз ООД няма да има възможност да прегледа заявката и да направи обратна връзка.
 • Попълването на формата за контакт или формуляра „пусни обява“ не задължава Кота Сервиз ООД да осъществи обратна връзка с Потребителя.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

„Кота Сервиз“ ООД гарантира, че обработва Вашите лични данни, независимо от начина, формата и/ или средата, в която са ни предоставени (лично от Вас на хартиен носител, чрез уебсайта ни, по телефона или по имейл) и независимо дали предоставените данни са обработвани по електронен път или на хартиен носител законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Ние защитаваме неприкосновеността на личните Ви данни, като използваме надеждни гаранции за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или изменение.

„Кота Сервиз“ ООД управлява уеб сайта www.kotabg.net

Администратор на личните данни: „Кота Сервиз“ ООД, с ЕИК 130185011, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: гр София, район Средец, ул. „Данте“ No 1, вх. А, ет. 2, ап. 4, Електронна поща: kota@techno-link.com

Връзка с лице отговорно за личните данни: – адрес: ул. Данте 1А, е-мейл: kota@techno-link.com

Цели за обработване на личните данни

Основната ни цел е качествено обслужване на нашите клиенти. В тази връзка Дружеството обработва информация, представляваща лични данни за следните цели:

 • Извършване на посреднически услуги и всички допълнителни и обслужващи дейности
 • За идентификация (установяване самоличността Ви като клиент);
 • Предоставяне на консултантски операции на клиенти
 • Решаване на спорове във връзка с дейността на дружеството
 • Изготвяне на оферти
 • Предоставяне на качествени и адекватни услуги
 • Проучване на клиентска удовлетвореност
 • За борба с измами – установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразани действия или действия противоречащи с нашите условия за съответните услуги, предоставяни от Дружеството.
 • При обработка на жалби и/или всякакви клиентски искания
 • За пазарни и аналитични проучвания, по-добро разбиране на навиците за използване на уебсайта
 • За всякакви цели, съвместими с дейността на „Кота Сервиз“  ООД, със законите и политиката за защита на личните данни.

„Кота Сервиз“  ООД обработва вашите лични данни въз основа на следните основания:

 • В случаите на Вашето изрично свободно изразено, конкретно и информирано съгласие за обработване на личните Ви данни.
 • За сключване на договор и гарантиране на изпълнението му
 • За предоставяне на информация или услуги, които бихте искали да Ви бъдат предоставени по договора
 • За спазване на легитимния интерес на Дружеството в случаите на борба с измамите, охрана и контрол на достъпа, документиране на проведена комуникация, предоставяне на информация на трети страни съобразно закона, за одитни дейности, за клиентско обслужване, рекламиране на продукти, за проучване и др.

Личните данни, които можем да получим от вас са:

 • Лични данни (Име, ЕГН, дата на раждане, адрес, документ за самоличност, отношения с трети лица, електронна поща, телефонен номер)
 • Данни за комуникация
 • Данни за разговорите
 • Информация за съгласие
 • Действия, предприети на сайта на Дружеството (за електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, ИП адрес при посещение на интернет страницата на Дружеството)
 • Информация, предоставена през сайта на Дружеството
 • Информация за сделката, договора и изпълнението му
 • Друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

Срок за съхранение на личните данни

Дружеството обработва и съхранява Вашите лични данни за срока на договора, сключен с вас, за сроковете, установени в действащото в страната законодателство и от регулаторните надзорни органи или докато Вашето съгласие за обработване на личните ви данни е в сила, освен, ако не е налице друго правно основание за обработване на данни. След изтичане на законово/регулаторно установените срокове, Дружеството ще изтрие  Вашите лични данни.

Сайтът използва „бисквитки“ или подобни технологии, за да получи информация за Вас по време на Вашето посещение на уебсайта. „Бисквитките“ са файлове, които уебсайтовете поставят на компютрите на потребителите, за да разпознават потребителя и да улесняват използването на този сайт. „Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра Ви от уеб сайт и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички „бисквитки“ или да посочи кога е изпратена „бисквитка“. Ако обаче не приемате „бисквитки“, може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата Услуга. Използването на „бисквитки“ ни позволява да Ви предоставим най-удобния начин да използвате уебсайта.

Като субекти на лични данни може да упражните следните права:

 • Да искате от администратора достъп до обработваните лични данни
 • Да искате коригиране на обработваните, свързани с Вас, лични данни
 • Да искате изтриване на личните Ви данни, когато:
  • Няма законово или договорно основание за обработването им
  • Когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или обработвани
  • При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект
  • Във всички други случаи, предвидени в Регламент ЕС 2016/679
 • Да искате ограничаване на обработването
 • Да възразите срещу обработването на лични данни в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси, включително профилиране или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо профилиране.
 • На преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратора
 • Да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено
 • На жалба до Комисията за защита на личните данни
 • Да отправите в свободен текст вашето искане/заявление до Дружеството. Да може да бъдете идентифицирани с цел коректно Ви препоръчваме да посочите следните данни:
  • Пълните си имена
  • ЕГН или ЛНЧ
  • Дата и място на раждане
  • Номер на документ за самоличност, кога е издадени и от кой орган
  • Постоянен адрес (и за кореспонденция, ако е различен)
  • Телефон и/или електронен адрес за кореспонденция
  • В какво качество искате да упражните правото си (клиент – настоящ или бъдещ, доставчик, служител, др.)
  • Описание на искането/заявлението
  • Предпочитан начин за получаване на отговор от администратора

Съответствие със законодателството

Ние ще разкрием Вашите лични данни, единствено когато това се изисква в съответствие с приложимото законодателство или по искане на съда или държавен орган, или ако считаме, че подобно действие е необходимо за спазване на закона и разумните искания на правоохранителните органи или за защита на сигурността или целостта на нашата Услуга.

Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно ви препоръчваме да прегледате Правилата за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

„Кота Сервиз“ ООД си запазва правото да  променя тази политика съгласно приложимото законодателство и добрите практики. При всяка промяна ще ви информираме за това като публикуваме промените на нашата интернет страница.

Контролен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Този текст е обновен за последно на 29.06.2020 г.