Договор за посредничество (комисионен договор)

Този договор се сключва между клиента (продавач, купувач, наемодател, наемател) и Агенцията – посредник. В него се уреждат взаимните отношения между двете страни за постигане на крайната цел – да се изпълни от посредника желанието (поръчката) на клиента (покупка или продажба на имот, наемане или отдаване на имот по наем). Сключването на такъв договор е желателно условие за нормални бъдещи взаимоотношения.

В договора се описва имота по нотариален акт, отразява се продажната/наемната му цена, срока за изпълнение, възнаграждението на посредника, правата и задълженията на всяка една от страните и други взаимни договорености.

След подписването на посредническия договор Агенцията гарантира на клиента, че в рамките на определен срок се ангажира с офертата му, ще бъде лоялна и ще го държи в течение на дейността си. Тя се задължава активно да рекламира подадената оферта във всекидневните и периодични специализирани издания, чрез компютърна информационна система, свързваща фирмите за недвижими имоти в даден район или град, в своя рекламна страница в Световната информационна система – Интернет. При този вид реклама офертата на клиента става известна в страната и в чужбина. Всяка Агенция има своя рекламна политика.

Правят се и пълни проверки за валидността на предоставените документи, за да се избеге опасността от измама или злоупотреба с цел да се осигури нормално и законно осъществяване на самата сделка. Крайната цел е чрез всеобхватна работа да се намери потенциалния клиент за имота и да се завърши сделката. Фирмата е морално задължена да посредничи до постигане на крайния резултат – изповядване на сделката пред Нотариуса или подписване на Договора за наем.

ВАЖНО!

Посредническият договор има юридическа стойност и защитава както клиента, така и Агенцията.

КАКВИ СА БЪДЕЩИТЕ ВЗИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И АГЕНЦИЯ,АКО СЕ ПОДАДЕ ОФЕРТА И НЕ СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Една част от агенциите приемат тези отношения за нормални, но едва ли работят активно по офертата. Тя се включва например в базата данни на фирмата и се предоставяна само на клиенти, които посещават Агенцията и търсят имот, близък по данни на предлагания.

Друга част от агенциите може и да не приемат офертата без договаряне. И с основание. Защо посредникът трябва да изразходва напразно средства (направените разходи може би няма да се възвърнат) и труд за клиент, който няма доверие в него. Във времето на пазарна икономика такива взаимоотношения не са приемливи.

На клиента се предоставя възможността да избере по какъв начин ще работи с посредническата фирма.

СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ АГЕНЦИЯТА НОСИ ЛИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Дейността на Агенцията приключва с подписване на Договора за наемните отношения между Наемодателя и Наемателя.

При нарушаване на клаузи от Договора с течение на времето, страните по договора търсят разрешение на възникналите проблеми или чрез преговори или по съдебен ред.

КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АГЕНЦИЯТА – ПОСРЕДНИК

За извършена посредническа дейност клиентът заплаща на Агенцията възнаграждение. Ето какво е то у нас:

1. При покупко-продажба на имот. За нашата страна в зависимост от района и естеството на сделката комисионното възнаграждение варира обикновено от 1% до 3% от продажната цена на имота и се заплаща както от Купувача така и от Продавача – най-често при подписване на Предварителния договор, но е възможно да се договори и друго време за плащане, както и друга стойност на възнаграждението.

2. При наемни отношения. Често срещана практика е комисионното възнаграждение да е еднократно 50% от размера на месечния наем. То се заплаща и от Наемодателя и от Наемателя. Това не означава, че този процент не може да бъде договарян, особено при големи наеми. В различните населени места на страната комисионното възнаграждение е различно и е в зависимост от много фактори – местни и национални. Има фирми, чиято оферта е 60% и други – със 100% от размера на наема. Някои фирми договарят безплатно за една от страните, като увеличават процента на другата. Заплащането най-често става при подписване на Договора за наемните отношения.

Комисионите не се регламентират със закон, а се определят от пазара и от традициите.

Текстовете са от електронното издание „100 въпроса, 100 отговора за недвижимите имоти“, допълнени от книгата  „200 въпроса, 200 отговора за недвижимите имоти“. инж. Мария Гаджова, доктор на науките; редактор: Васил Стоянов; консултанти: нотариус Даниела Кръстева, инж. Цветка Бостанджиева, Лиляна Христова;Издателство ИМН – Пловдив