Удостоверение за тежести

 

Тези удостоверения се издават от Службата по вписвания към Агенцията по вписване. Адресът е София, кв.„Гео Милев“, ул. „Елисавета Багряна“ №20. Стъпките са следните:
1. Предварително плащате по сметка на Агенция по вписвания такса за издаване на удостоверение за тежести.

2. Попълвате заявление, с което искате да се издаде удостоверение за липса на тежести.
Моля, попълнете внимателно описанието на имота, не пропускайте адреса, етажа, съседите, складовите помещения (таван и мазе), имената на настоящите и на всички предходни собственици.
Приложете копия на всички документи, включително нотариални актове, делби, договори, удостоверения за наследници, хронологично подредени.

3. В работно време на Агенцията по вписвания с граждани, от 8.30ч. до 13.00ч., трябва да подадете заявлението, бележката за платената такса и приложени пълни четливи копия от документите за собственост за цялата история на имота.

СЪВЕТ: Тъй като в Службата по вписвания са доста натоварени, понякога се случва да допускат грешки. Затова при получаване на удостоверението за тежести, още там на място, преди да си тръгнете от гишето, проверете дали вярно са изписани имената и ЕГН, дали няма пропуснати собственици, описанието на имота, дали проверката на имота е за срока, който сте поискали, налице ли са всички подписи и печати.

КАКВО Е УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ С ДЕСЕТГОДИШЕН СРОК?

За да ви се издаде удостоверение за тежести с минимален срок на проверката 10 години, трябва да приложите към заявлението историята на имота минимум десет години назад.

Това означава, че ако вие сте придобили имота през 2008г., трябва да приложите и копие на нотариалния акт, с който са го придобили вашите продавачи. Ако те са го придобили например през 2006г., срокът до 2012г. е шест години, а не десет. Ще трябва да приложите и предходния нотариален акт и така нататък.

Ако в някой от нотариалните актове са продавали наследници на човек, който е придобил имота, задължително трябва да представите и копие от удостоверението за наследници.

Ако сте закупили имот по време на брака, дори и да пише името само на единия съпруг в нотариалния акт, то имотът е собственост и на двамата. В заявлението ще трябва да попълните като собственици имената и на двамата съпрузи и да приложите копие от удостоверението си за граждански брак.

Ако закупувате имот – ново строителство или имот в строеж, ще е необходимо да подадете две удостоверение за тежести- едно за апартамента и едно за земята.
Към заявлението за удостоверението за тежести за апартамента прилагате нотариалния акт за суперфиция, скица, таблица за ценообразуване, архитектурния проект, разрешение за строеж и съответно или удостоверение, че сградата е в груб строеж, или разрешение за ползване /това е документът, който се издава след акт 16/.
Към второто удостоверение за тежести прилагате всичките документи за земята- нотариални актове, делби, удостоверения за наследници и други, съгласно описаното по- горе.

СЪВЕТ: За да бъдете сигурни, когато закупувате имот, удостоверението ви за липса на тежести трябва да бъде с максимален срок на проверката.
Десетгодишната давност не изтича за висящи граждански дела с вписани искови молби, както и за възбрани. За тази цел трябва да имате копия на всички предходни документи за собственост, които касаят имота и да ги подадете към заявлението.

Източник: Нотариус Мариела Калоянова
http://www.kaloianova.com