Нотариални такси – Калкулатор

Изчисли тук

Калкулаторът изчислява данъците и таксите върху обявената продажна цена, а ако обявената продажна цена е по-ниска от данъчната оценка – върху данъчната оценка.

  1. Местен данък (данъчна служба) – 3%

Имайте предвид, че местният данък в размер на 3% важи само за София, защото от 2008 г. всяка община сама определя в определени граници местния данък.

  1. Вписване (Агенция вписвания) – 0.1%

Съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси.

  1. Нотариална такса – изчислява се по определена скала и се плаща в процент от удостоверявания материален интерес (Закон за Нотариусите и Нотариалната дейност)

Материален интерес в лв.          Нотариална такса в лв.

до 100 лв.  включително             30 лв.
от 101 до 1 000 лв.                           30 лв. и 1,5% за над 100 лв.
от 1001 до 10 000 лв.                      43,50 лв. и 1,3% за над 1 000 лв.
от 10 001 до 50 000 лв.                  160,50 лв. и 0,8% за над 10 000 лв.
от 50 001 до 100 000 лв.               480,50 лв. и 0,5% за над 50 000 лв.
от 100 000 до 500 000 лв.            730,50 лв. и 0,2% за над 100 000 лв.
над 500 000 лв.                               1530,50 лв. и 0,1% за над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.

Към изчислената по таблицата нотариална такса от началото на 2007 г. се прибавя 20% данък добавена стойност (ДДС).

Допълнително се заплащат: проверката за ипотека, комисионата на банката при внасянето на местния данък и таксата за вписване, преписите на нотариалния акт, заверка на декларации и др.

Местният данък е данък придобиване и се заплаща от Купувача. Останалите такси обикновено се поделят (или разпределят) между Купувача и Продавача, но по договореност могат да се заплатят само от Купувача.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ

Нотариусът не може да извършва сделки по прехвърляне и придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ако прехвърлителят има непогасени задължения за имота или непогасени държавни и общински вземания.

ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ НА ИМОТА

Проверката за тежести на даден имот може да бъде устна (проверява се в компютъра на Службата по вписванията и устно се докладва на ищеца) и писмена (чрез документ, в който всичко е отразено). Виж статията „Удостоверение за тежести“

Ако имотът има дълга история, препоръчително е да се извърши писмена проверка. Ако имотът е построен скоро (от 1-2 години), може и устна.

ВАЖНО!

При продажба тежестите на имота се прехвърлят на новия собственик и от него занапред се търсят финансовите задължения.

За новопридобити имоти през дадена календарна година гражданите са длъжни да уведомят писмено в двумесечен срок данъчните служби по местонахождение на имота, като подадат данъчна декларация (чл. 14, ал. 2 от ЗМДТ).

Всички текстове са от електронното издание „100 въпроса, 100 отговора за недвижимите имоти“, допълнени от книгата  „200 въпроса, 200 отговора за недвижимите имоти“. инж. Мария Гаджова, доктор на науките; редактор: Васил Стоянов; консултанти: нотариус Даниела Кръстева, инж. Цветка Бостанджиева, Лиляна Христова; Издателство ИМН – Пловдив